آموزش سئو براي تازه کاران در سال 2019 ( قسمت بيست و هشتم )

نکته : چه نوع تبليغاتي باعث آزار کاربران مي شود ؟ سايت شما رتبه بندي پاييني در سئو دريافت خواهد کرد اگر داراي تبليغات آزاردهنده و مزاحم باشد . همچنين محتواي ثانويه آزاردهنده نيز مي تواند از عوالي باشد که رتبه شما در سئو پايين بيايد . گوگل از سال ها پيش در مورد تبليغات اينترنتي و مزاحمت ها […]